بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری همایش ،زمان ارسال مقاله تا تاریخ 20 خرداد 1399 تمدید شد.
1399-03-17
بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری همایش ،زمان ارسال مقاله تا تاریخ 20 خرداد 1399 تمدید شد.

بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری همایش، زمان ارسال مفاله تا تاریخ 20 خرداد 1399 تمدید شد.