اهداف همایش

  • ایجاد فرصت برای نظر ورزی و تعامل علمی میان صاحبنظران و به اشتراک گذاری دانش آموزش محتوا در کلاس های چند پایه

  • ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در کلاس های چند پایه

  • زمینه سازی برای جلب توجه جامعه علمی به ضرورت تولید و اشاعه دانش محتوا در کلاس های چند پایه

  • ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ای مدرسان و اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش محتوا در کلاس های چند پایه