حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
انجمن ایرانی تاریخ
اختیاری نوع 1
اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه
دانشگاه فرهنگیان 
 استان کردستان
دانشگاه فرهنگیان
استان همدان
دانشگاه فرهنگیان
استان ایلام
دانشگاه فرهنگیان
استان لرستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده ی علوم قرآنی
بنیاد نخبگان استان کرمانشاه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانشگاه رازی
حمایت کنندگان رسانه ای
اختیاری نوع 1
سیویلیکا_|_civilica
دانشگاه پیام نور کرمانشاه_|_Payame Noor University of Kermanshah