• جهت شرکت در این همایش و ارائه مقاله به بخش ثبت نام مراجعه کرده و یک کاربری شخصی برای خود ایجاد نماید تا به وسیله ی آن مقاله یا مقالات خود را ارسال و پیگیر امور داوری آن باشید.

  • سایر اطلاعات مورد نیاز در صفحه اصلی و پوستر همایش قابل دسترسی است.

  • خبرهای مهم همایش نیز در قسمت اخبار به روزرسانی خواهد شد.