محورهای همایش

 • تاریخ، فلسفه و ماهیت علم آموزش در کلاس های چندپایه

 • راهبردهای تدریس موثر در آموزش کلاس های چند پایه

 • طراحی آموزشی در آموزش کلاس های چند پایه

 • ارزشیابی در آموزش کلاس های چند پایه

 • طراحی واحد یادگیری در آموزش کلاس های چند پایه

 • به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش کلاس های چندپایه

 • نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش کلاس های چندپایه

 • کج فهمی های رایج در آموزش کلاس های چند پایه

 • نقش پژوهش های معلم محور (اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی) در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش کلاس های چندپایه

 • الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش کلاس های چند پایه

 • الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در آموزش کلاس های چند پایه

 • الگوهای تدوین برنامه های درسی مرتبط با آموزش محتوا در کلاس های چندپایه

 • آموزش در کلاس های چندپایه با استفاده از سایر محیط های یادگیری (گردش علمی، آزمایشگاه و.. )