شورای سیاستگذاری
دکتر مجید محمدی
رئیس
استادیار . سرپرست مدیریت امور پردیس های استان کرمانشاه
هیات علمی دانشگاه رازی . مامور دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: c.ch.conf99 [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر یحیی معروفی
عضو کمیته علمی
دانشیار . دانشگاه بوعلی همدان .مامور در دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: c.ch.conf99 [at] gmail.com
دکتر بهمن سعیدی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار . دانشگاه پیام نور کرمانشاه
پست الکترونیکی: bahman.saeedipour [at] gmail.com
دکتر بهبود یاری قلی
عضو کمیته علمی
دانشیار. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تبریز)
پست الکترونیکی: behboud.yarigholi [at] yahoo.com
نعمت اله موسی پور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان استان تهران
پست الکترونیکی: nematollah.musa pour [at] gmail.com
دکتر سلیمان محبی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: solaiman.mohebbi [at] gmail.com
دکتر رضا یارویسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: reza.yaravisi [at] gmail.com
دکتر عظیم عظیمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: azim.azimi [at] gmail.com
دکتر حشمت اله مرتضوی زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان . پردیس شهید ایزدپناه یاسوج
پست الکترونیکی: mortazavizadeh [at] gmail.com
دکتر مهناز کبودی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
پست الکترونیکی: mahnaz.kaboodi [at] gmail.com
دکتر یاور محمدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: yavar.mohammadi [at] gmail.com
دکتر مختار ویسانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: mukhtar .ysany [at] gmail.com
دکتر مسلم قبادیان
عضو کمیته علمی
استادیار . دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: muslim.ghobadian [at] gmail.com
دکتر علی عبدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه
پست الکترونیکی: ali.abdi [at] gmail.com
رحمت اله خسروی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان زنجان
پست الکترونیکی: rahmatollah.khosravi [at] gmail.com
دکتر حبیب اله قادرمرزی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان کردستان
پست الکترونیکی: habibollah.adarmarzi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
آقای کیومرث حمزه ای
دبیر اجرایی
کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی مدیریت امور پردیسهای استان کرمانشاه
پست الکترونیکی: kiomars.hamzai [at] gmail.com
آقای امید رجایی
مدیر روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: omid.rajaie [at] gmail.com