ارسال گواهی مقالات ( زودتر از زمان برگزاری کنفرانس )
1398-11-28
ارسال گواهی مقالات ( زودتر از زمان برگزاری کنفرانس )

کمیته اجرایی کنفرانس امکان صدور گواهینامه پیش از موعد را برای پژوهشگران دارای مقاله فراهم آورد.

نظر به اینکه دریافت گواهینامه مقالات علمی کنفرانس مورد نیاز بسیاری از پژوهشگران و شرکت کنندگان در کنفرانس می باشد، کمیته اجرایی کنفرانس امکانی فراهم آورده است که صدور گواهینامه جهت ارتقا نمره پایان نامه و شرکت در مصاحبه دکتری و ... برای نویسندگان مقالات وجود داشته باشد.
بنابراین نویسندگانی که مایل به دریافت گواهینامه، پیش از برگزاری کنفرانس می باشند، برای این منظور لازم است مراحل زیر را طی کنند:
1-  درخواست بررسی سریع و صدور گواهی پیش از موعد از طریق ارسال ایمیل و تماس با دبیر خانه
2- مراجعه به سامانه کاربری کنفرانس و اطمینان از پذیرش مقاله ارسالی
3- پرداخت هزینه های مربوطه

شایان ذکر است CD مقالات پژوهشگران و پکیج کنفرانس، پس از برگزاری کنفرانس ارسال خواهد شد.