به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند در پی تصمیم شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی آموزش در کلاس های چند پایه زمان برگزاری این همایش از تاریخ 4 اردیبهشت 1399 به تاریخ 4 تیر 1399 تغییر یافت.
1399-01-17
به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند در پی تصمیم شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی آموزش در کلاس های چند پایه زمان برگزاری این همایش از تاریخ 4 اردیبهشت 1399 به تاریخ 4 تیر 1399 تغییر یافت.

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند در پی تصمیم شورای سیاستگذاری همایش ملی آموزش در کلاس های چند پایه زمان برگزاری این همایش از تاریخ 1399/2/4 به تاریخ 4/4/ 1399 تغییر یافت. بر این اساس تاریخ های مهم این همایش به شرح ذیل می باشد:

 آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 1399/3/16

 تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات1399/3/23